Την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία με φυσική και διαδικτυακή παρουσία των Δικαιούχων η 2η Τεχνική Συνάντηση της Πράξης με τίτλο «Προσβάσιμη Φύση και Πολιτισμός - Αειφόρος Τουρισμός» και ακρωνύμιο «IN-HERITAGE» του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα –...

Η Πράξη είναι ενταγμένη στο Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020» με συνολικό προϋπολογισμό 1.200.810,00 € και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. Στην Πράξη συμμετέχουν ο Δήμος Ρεθύμνης,...